İMTİYAZLI PAYLAR

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 222.000.000,00 TL'dır . Şirketin çıkarılmış sermayesi
her biri 1 Kr itibari değerde, A grubundan 85 adet, B grubundan 22.199.999.915 adet olmak üzere toplam 22.200.000.000 paydan müteşekkildir.

GrubuPay Sayısı (Adet, beheri 1Kr)İtibar değeri (TL.)Nama/Hamiline Yazılı Olduğu
A (İmtiyazlı) 85 0,85 Hamiline
B 22.199.999.915 221.999.999,15 Hamiline
 Toplam 22.200.000.000 222.000.000,00  

A grubu hisseler kar payı imtiyazına sahiptir. Birinci tertip kanuni yedek akçe ve birinci temettü ayrılmasını müteakiben, kalan kısmın %2’si A grubu senetleri temettüsü olarak ayrılır.